You are currently viewing Jak dostać się na Wzornictwo na ASP w Warszawie?

Jak dostać się na Wzornictwo na ASP w Warszawie?

 • Post category:ASP

Jeśli jesteś osobą, która ma artystyczną duszę, ale jednocześnie chce robić coś pragmatycznego, to ten kierunek jest dla ciebie. Wejdź do wpisu i sprawdź, jak dostać się na Wzornictwo na ASP w Warszawie.

Wydział Wzornictwa na ASP w Warszawie

Wzornictwo na ASP w Warszawie uczy projektowania i reagowania na potrzeby ludzi; fizyczne, intelektualne, a nawet duchowe. Nie jest to więc sztuka dla sztuki, ale projektowanie przedmiotów użytkowych, które mają spełniać odpowiednie funkcje.

Projektant musi zacząć proces projektowania od określenia grupy docelowej. Inne potrzeby mają dorośli, dzieci, osoby starsze lub z niepełnosprawnością.

To co jest najbardziej niezwykłe, to możliwość reagowania na zmiany społeczne lub cywilizacyjne za pomocą projektów. Można za ich pomocą przeciwstawiać się nadmiernemu konsumpcjonizmowi lub degradacji środowiska.

Poprzez wybór proekologicznych materiałów i technologii oraz projektowanie właściwych modeli życia, design, obok zmian energetycznych i prawnych, oddziałuje decydująco na klimat i czystość planety (…)

Jest to więc dziedzina aktywności ludzkiej o wielkim potencjale zmieniania świata w lepszym kierunku. Działanie wielowątkowe, ciekawe, o zróżnicowanych polach działania. Według wszelkich prognoz design wymieniany jest wśród zawodów przyszłości (…).

dr hab. Grzegorz Niwiński, prof. ASP

Dziekan Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie.

Jakie są specjalizacje na Wzornictwie na ASP w Warszawie?

Już od jakiegoś czasu uczelnia realizuje dwie specjalności:

 • Projektowanie ubioru

 • Projektowanie produktu.

Pierwsza specjalność jest chyba bardziej hermetyczna i o ograniczonych możliwościach. Żeby odnaleźć się w świecie mody, trzeba naprawdę czuć temat i być pewnym siebie. Co ważne, uczelnia wymaga, aby na Projektowaniu ubioru znać język angielski na wysokim poziomie, minimum B2. Podejdź odpowiedzialnie do tematu. Jeżeli nie czujesz się mocny językowo, to albo doucz się na jakimś kursie, albo wybierz drugą specjalizację.

Projektowanie produktu to bardziej ogólny temat. Daje dużo szerszy wachlarz możliwości pracy w wielu branżach.

Pamiętaj jednak, że specjalność nie jest wyrocznią. Tak naprawdę liczy się to, w jakiej branży będziesz zbierał pierwsze doświadczenie zawodowe.

A że warto zbierać doświadczenie zawodowe już w czasie studiów, to chyba nie trzeba już nikogo przekonywać. Udzielaj się również w kołach naukowych, wolontariatach i bierz udział w konkursach. Skończyły się czasy, w których sam dyplom gwarantował zatrudnienie. Teraz to ty musisz zawalczyć o swoją pozycję na rynku pracy. Bierz więc ster do ręki i pokieruj swoją karierą! Planuj ją dokładnie i zbieraj doświadczenie już w czasie studiów.

Jakie wymagania trzeba spełniać, żeby zdawać na Wzornictwo na ASP w Warszawie?

Według Rozporządzenia Rektora, o przyjęcie na studia może ubiegać się osoba, która:

 • posiada świadectwo dojrzałości lub dokument równoważny,

 • wykazuje odpowiednie zdolności artystyczne,

 • uzyskała pozytywny wynik na egzaminie wstępnym,

 • zajęła odpowiednią pozycję na liście rankingowej (wg liczby punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego),

 • dostarczyła, w wyznaczonym terminie, orzeczenie lekarskie wydane przez ośrodek Medycyny Pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów przez kandydata na wybranym kierunku.

Jak dostać się na Wzornictwo na ASP w Warszawie – krok po kroku:

Najpierw musisz zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK).

Wypełnij formularz zgłoszeniowy. Będziesz potrzebował swoją cyfrową kolorową fotografię o wymiarach 20mm x 25mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi.

Dołącz potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

Do tego skan matury, jeśli zdawałeś ją w poprzednich latach. Jeśli jednak jesteś świeżo upieczonym maturzystą, to jesteś zobowiązany przesłać skan dokumentu na adres poczty elektronicznej wybranego Wydziału w odrębnym terminie wskazanym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

Jeśli zdajesz na specjalność Projektowanie ubioru, to musisz dołączyć skan dokumentu potwierdzającego twoją znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Jeśli jesteś niepełnoletni, to musisz dołączyć zgodę rodziców.

Niestety uczelnia wymaga również dostarczenia dokumentów stacjonarnie. I tak musisz dostarczyć:

 • wypełniony podpisany formularz zgłoszeniowy z fotografią, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK,

 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (lub dokument równoważny) oraz jego kserokopię, po poświadczeniu przez Uczelnię zgodności kserokopii z oryginałem, oryginał dokumentu zostaje zwrócony właścicielowi; kandydat zdający maturę w 2022 r. zobowiązany jest dostarczyć dokument w innym terminie niż termin składania teczek z pracami i pozostałych dokumentów – termin ten ustala Uczelniana Komisja Rekrutacyjna,

 • zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów),

 • w przypadku kandydata niepełnoletniego – należy dostarczyć oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego dotyczące zgody na uczestniczenie w procesie rekrutacji, a następnie podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, formularz oświadczenia będzie udostępniony na stronie Uczelni w witrynie poświęconej rekrutacji w terminie poprzedzającym rozpoczęcie procesu rejestracji kandydatów na studia

Egzaminy wstępne na Wzornictwo na ASP w Warszawie

Kiedy już przebrniesz przez morze dokumentów do wypełnienia i dostarczenia, możesz wziąć się za przygotowywanie do egzaminów wstępnych. Tak wyglądają poszczególne etapy egzaminów:

 • I etap – komisyjny przegląd prac plastycznych kandydatów, ocena tzw. teczek (portfolio).

 • II etap – egzamin praktyczny o charakterze konkursowym, będący sprawdzianem

zdolności artystycznych kandydata. W trakcie egzaminu praktycznego kandydaci na

 • poszczególne kierunki studiów wykonują prace podlegające ocenie Uczelnianej

Komisji Rekrutacyjnej.

 • III etap – autoprezentacja, której celem jest poznanie zdolności intelektualnych

kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej

dziedziny plastyki, ale również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura,

Ważne terminy na Wzornictwo na ASP w Warszawie

od godz. 0001 dnia 05.05.2022 – do godz. 13:00 dnia 09.06.2022 – elektroniczna rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata oraz zamieszczenie w nim cyfrowego portfolio.

Tematy do teczek na dany rok są publikowane nie później niż na 6 tygodni przed ostatecznym terminem ich złożenia.

WAŻNE! Do tego czasu kandydat na kierunek Wzornictwo musi, w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata, złożyć kandydaturę oraz zamieścić: 1. zdjęcie cyfrowe z własnym wizerunkiem – patrz menu „Zdjęcie cyfrowe” na stronie Rekrutacji 2. życiorys 3. dokumenty – patrz menu „Dokumenty” na stronie Rekrutacji 4. portfolio cyfrowe, będące odzwierciedleniem teczki z pracami – UWAGA! brak portfolio wyklucza kandydata z postępowania rekrutacyjnego na kierunek Wzornictwo.

13 – 14.06.2022 godz. 10:00–15:00 – składanie przez kandydatów dokumentów* oraz teczek z pracami. UWAGA! Kandydaci składają dokumenty w białych papierowych wiązanych i podpisanych teczkach.

23.06.2022 do godz. 15:00 – kwalifikacja do egzaminu praktycznego, informacja dostępna po zalogowaniu kandydata do systemu Akademus

27.06-30.06.2022 – egzamin praktyczny

06.07.2022 do godz. 10.00 – dotyczy kandydata zdającego maturę w 2022 roku: przysłanie skanu/zdjęcia świadectwa dojrzałości pocztą elektroniczną na adres mailowy Dziekanatu Wydziału Wzornictwa – wwp@asp.waw.pl

06.07.2022 do godz. 15:00 – kwalifikacja do autoprezentacji, informacja dostępna po zalogowaniu kandydata do systemu Akademus

07 – 08.07.2022 – autoprezentacja

12.07.2022 do godz. 20:00 – opublikowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów, informacja dostępna również po zalogowaniu kandydata do systemu Akademus

Jakie tematy do teczek na Wzornictwo na ASP w Warszawie?

W poprzednich latach były na przykład:

Na specjalności Projektowanie Produktu:

 • prace malarskie – format dowolny (od A4 do B1), technika i tematyka dowolna. Od 4 do 10 sztuk.

 • Prace rysunkowe – format: 100 cm x 70 cm. Technika wymagana to węgiel, lawowanie, a narzucony temat to studium modela. Od 5 do 12 prac.

 • dodatkowo 1 plansza z dziesięcioma (10) szybkimi szkicami modela (ujęcie pełnej postaci)

 • Rysunek produktu: na formacie B2 (50 x 70) w długopisie, flamastrze lub ołówku. Tematem są przedmioty codziennego użytku. Powinny być to 2 plansze – jedna z pięcioma przedmiotami codziennego użytku, a druga ilustrująca zasadę działania wybranego przedmiotu.

Na Specjalność Projektowanie Ubioru:

 • Prace plastyczne – (nie mniej niż 4 rysunki studium modela w formacie 100 cm x 70 cm, nie mniej niż 4 prace malarskie w dowolnej technice i formacie nie mniejszym niż 29,7 cm x 21 cm i nie większym niż 100 cm x 70 cm). Ogólnie od 10 do 15 prac.

 • obowiązkowy temat projektowy – według zasad określonych w osobnym dokumencie, publikowanym przez Wydział Wzornictwa na 6 (sześć) tygodni przed ostatecznym terminem składania teczek

 • opcjonalnie można złożyć do 3 (trzech) plansz w formacie 100 cm x 70 cm z dokumentacją prac projektowych, fotografiami, szkicami itp. pokazującymi dotychczasowy dorobek kandydata.

Jak widzisz, uczelnia co roku bardzo precyzyjnie określa, co należy przygotować. Musisz więc śledzić jej stronę i dostosować się do wymogów.

W 2022 roku informacja o tematach do teczek na ASP powinna się pojawić najpóźniej 3.05.2022 roku.

Można się więc spodziewać, że chwilę przed weekendem majowym dowiesz się, jakie tematy do teczki na ASP obowiązują cię w tym roku.

Jakie tematy na egzamin praktyczny na Wzornictwo na ASP w Warszawie?

W poprzednich latach tematy różniły się w zależności od specjalności, na którą się zdecydujesz. I były takie:

Egzamin praktyczny:

Egzamin praktyczny różni się dla dwóch specjalizacji, na jakie można zdawać na wzornictwo.

Na specjalizacji Projektowanie Produktu były to na przykład:

 • Rysunek/malarstwo – studium modela, martwej natury lub praca z wyobraźni – tradycyjne narzędzia: węgiel, ołówek, kredka, farby plakatowe, tempery itp. – 4 godziny na zadanie

 • Rzeźba – nie ocenia się warsztatu rzeźbiarskiego, ale zdolność do odczuwania: pionu i poziomu, bryły i płaszczyzny, kontrastu wielkości i kształtu, itp. – 4 godziny na zadanie

 • Rysunek produktu/przemysłowy – ocenia się zainteresowanie wzornictwem i techniką; – 2 godziny na zadanie

 • Test z wyobraźni przestrzennej – ocenia się rozumienie rzutów i aksonometrii; – 2 godziny na zadanie

 • Projektowanie – rozwiązanie problemu projektowego za pomocą zapewnionych przez uczelnię materiałów – 4 godziny na zadanie

Zwróć uwagę, że zadania są bardzo czasochłonne. Choć może się to wydawać dużo, to w rzeczywistości czas mija bardzo szybko. Trzeba być więc wprawnym w rysunku i ciągle kontrolować czas.

Na specjalizacji Projektowanie ubioru:

 • Rysunek/malarstwo – studium modela, martwej natury lub praca z wyobraźni – 4 godziny na zadanie

 • Rzeźba – interpretacja przestrzenna tematu (tekst, myśl, stan, zdarzenie). Tak jak na poprzedniej specjalności, warsztat rzeźbiarski nie jest brany pod uwagę – 4 godziny na zadanie

 • Projektowanie – rozwiązanie problemu projektowego za pomocą zapewnionych przez uczelnię materiałów, najczęściej w formie rysunku lub makiety – 4 godziny na zadanie

Możesz spodziewać się również jakiegoś zadania z wyobraźni. Może to być na prawdę wszystko. Przykładowo było zadanie, które polegało na przedstawieniu symbolu w znaczeniu dosłownym, przenośnym i wieloznacznym. Innym przykładem było zadanie, w którym trzeba było wykonać rzeźbę na temat buntu z użyciem kamyka i gliny. Musisz przyznać, że to dość odjechane tematy i wymagające wspinania się na wyżyny własnej kreatywności.

Co trzeba zabrać ze sobą na egzamin z wzornictwa?

Na egzamin będziesz musiał zabrać ze sobą:

 • Potwierdzenie opłaty za egzamin,

 • dowód osobisty,

 • kartki,

 • ołówki,

 • nożyk do ostrzenia ołówków,

 • narzędzia do rzeźbienia,

 • gumkę chlebową,

 • nożyczki,

 • klej,

 • taśmę,

 • linijkę.

Mam nadzieję, że ten wpis był przydatny i nakreślił ci, jak wygląda Wzornictwo na ASP w Warszawie. Śledź inne nasze wpisy. Dowiesz się z nich, jakie są inne możliwości studiowania. Dzięki temu podejmiesz najwłaściwszą decyzję o kierunku studiów i będziesz robił, to co kochasz.