You are currently viewing Jak dostać się na Scenografię na ASP w Warszawie?

Jak dostać się na Scenografię na ASP w Warszawie?

W tych zwariowanych czasach pandemicznych sztuka teatralna może być antidotum na współczesne troski. Jeśli więc chcesz dostać się na scenografię na ASP w Warszawie, to ten wpis jest dla ciebie!

Jakie dokumenty trzeba złożyć, by dostać się na Scenografię na ASP w Warszawie?

Zanim zaczniesz się wyżywać artystycznie na kolejnych etapach rekrutacji, musisz przejść długą biurokratyczną ścieżkę. Żeby dostać się na Scenografię na ASP w Warszawie, musisz zalogować się W Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK).

Tam znajdziesz formularz zgłoszeniowy i miejsce na umieszczenie swojej fotografii. Zdjęcie powinno mieć wymiary 20 mm x 25 mm w rozdzielczości minimum 300 dpi.

Musisz również dołączyć potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej i skan matury. Kandydaci zdający maturę w 2022 roku będą musieli przesłać skan matury na adres mailowy Wydziału scenografii ASP w Warszawie.

Czasem zdarza się, że niepełnoletni chcą dostać się na Scenografię na ASP w Warszawie. Jest to możliwe, jeśli na przykład rozpoczęli wcześniej naukę szkolną. Wtedy do formularza trzeba dołączyć skan oświadczenia opiekuna prawnego.

Kandydaci na Scenografię na ASP w Warszawie muszą ponadto dostarczyć na uczelnię:

 • wydruk wypełnionego formularza wraz ze zdjęciem
 • podpisane oświadczenie rodziców niepełnoletniego kandydata
 • oryginał lub odpis matury. Wystarczy okazać, później zostanie on zwrócony
 • zobowiązanie pisemne do odbioru prac plastycznych

Jakie są egzaminy na Scenografię na ASP w Warszawie?

Egzamin na Scenografię na ASP w Warszawie przeprowadzany jest w trzech etapach:

Teczka, Egzamin praktyczny, Autoprezentacja.

Co zrobić, aby zdobyć na każdym jak najwięcej punktów?

Teczka na Scenografię na ASP w Warszawie

Maksymalna liczba: 25 prac, w tym:

Prace malarskie:

Format: A4- B1

Technika: dowolna;

Temat: prace z obserwacji (martwa natura, model, pejzaż)

Liczba: nie mniej niż 5 prac malarskich (obowiązkowo)

Prace rysunkowe:

Format: A4-B1

Technika: dowolna

Temat: rysunek całej postaci/rysunek ciała/portret/martwa natura

Liczba: nie mniej niż 5 prac rysunkowych (obowiązkowo prace dotyczące postaci)

Prace fotograficzne:

Format: A4

Technika: dowolna

Temat: fotografia przestrzeni, obiektów przestrzennych, zależnie od dotychczasowych zainteresowań i dokonań kandydata

Liczba: 5-10

Prace projektowe:

Format: A4

Technika: dowolna

Temat: dowolny

Liczba: do 5

Opcjonalnie: zdjęcia własnych prac rzeźbiarskich, prace 3D, prace wykonane technikami komputerowymi.

Żeby przejść do drugiego etapu, za portfolio trzeba uzyskać minimum 6/10 punktów.

Kandydat, którego prace zamieszczone w teczce, lub którego portfolio nie spełniają wymogów formalnych (w szczególności niewłaściwe rozmiary, zbyt mała liczba prac) lub nie spełniają wymaganych kryteriów dla poszczególnych kierunków, form i poziomów studiów, określonych stosownymi rozdziałami niniejszego regulaminu, zostaje wykluczony z postępowania rekrutacyjnego i otrzymuje „0” punktów (zero) za ten etap postępowania rekrutacyjnego.

Każdy kandydat zobowiązany jest do odbioru prac praktycznych złożonych w teczce w terminie określonym przez właściwy dziekanat, podpisując stosowne zobowiązanie. Po wyznaczonym terminie prace zostaną komisyjnie zniszczone.

Egzamin praktyczny na Scenografię na ASP w Warszawie

Na kierunku Scenografia na ASP w Warszawie do III etapu egzaminów wstępnych dopuszczeni zostają wszyscy kandydaci biorący udział w każdej części egzaminu praktycznego. Etap II oceniany jest przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną jednocześnie z etapem III, tj. autoprezentacją, przy zastosowaniu skali: za etap II maksymalnie 100 pkt i za etap III maksymalnie 30 pkt.

Kandydat, który nie przystąpił do autoprezentacji/rozmowy kwalifikacyjnej zostaje wykluczony z postępowania rekrutacyjnego oraz nie jest mu przyznawana lokata na liście rankingowej.

Jak wygląda egzamin praktyczny na Scenografię na ASP w Warszawie?

Egzamin praktyczny na Scenografię na ASP w Warszawie jest bardzo wymagający i długotrwały. Składa się z następujących części:

 • Malarstwo (1 dzień – 4 godz.)
 • rysunku (1 dzień – 4 godz.) – studium martwej natury, studium postaci, kompozycja rysunkowa,
 • projekt wydarzenia teatralnego (1 dzień – 6 godz.)
 • projekt scenografii z uwzględnieniem kostiumu (1 dzień – 6 godz.);

Co trzeba mieć na egzamin praktyczny na Scenografię na ASP w Warszawie?

Pamiętaj, żeby mieć przy sobie:

 • dowód osobisty
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej
 • kartki,
 • ołówki,
 • gumkę chlebową,
 • nożyk do ostrzenia ołówków,
 • czarną piankę
 • nożyczki,
 • klej,
 • linijkę,
 • wycinki z gazet
 • taśmę,

Autoprezentacja

Kandydaci bronią swych projektów w trakcie rozmowy, która jest także sprawdzianem z wiedzy o teatrze, filmie i kulturze współczesnej, a także daje odpowiedź dotyczącą osobowościowych predyspozycji kandydatów do uprawiania sztuki scenograficznej. Celem autoprezentacji jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dziedziny plastyki, ale również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną.

Dobrze więc, żeby na twoim kursie rysunku były zajęcia z historii sztuki. Ważne też, żeby panowała tam przyjazna atmosfera, w której uczestnicy mogą dzielić się swoimi zainteresowaniami i wzajemnie się inspirować. Dzięki temu zdobędziesz pewność siebie i będzie ci łatwiej na rozmowie z komisją . A tym samym – łatwiej będzie ci dostać się na Scenografię na ASP w Warszawie.

Ile trzeba mieć punktów, żeby dostać się na Scenografię na ASP w Warszawie?

Etap II, tj. egzamin praktyczny, oceniany jest jednocześnie z etapem III, tj. autoprezentacją, przy zastosowaniu skali: za etap II maksymalnie 100 pkt i za etap III maksymalnie 30 pkt. 3. Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (lista rankingowa). Warunkiem przyjęcia na Scenografię na ASP w Warszawie jest uzyskanie minimum 80 pkt.