You are currently viewing Jak dostać się na Architekturę w Szczecinie?

Jak dostać się na Architekturę w Szczecinie?

Jeśli nie wiesz, jak dostać się na Architekturę w Szczecinie, to zajrzyj do tego wpisu. Znajdziesz tu najważniejsze informacje o tym, jak przygotować się do rekrutacji i zakończyć ją z sukcesem.

Terminy w rekrutacji na architekturę w Szczecinie 2022

Poniżej znajdziesz zestawienie najważniejszych terminów, w których musisz dopełnić formalności, związanych z rekrutacją.

Kluczowym i najbardziej interesującym dla kandydatów jest egzamin wstępny – sprawdzian umiejętności plastycznych, który odbędzie się 21.06.2022 roku.

rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów na kierunki: architektura oraz

projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

16.05.-19.06.2022 r.

rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów na pozostałe kierunki studiów

16.05.-07.07.2022 r.

egzamin wstępny – sprawdzian umiejętności plastycznych na kierunkach: architektura,

projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

21.06.2022 r.

ogłoszenie wyników sprawdzianu umiejętności plastycznych na kierunkach: architektura

projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

24.06.2022 r.

ogłoszenie list kandydatów: zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list kandydatów rezerwowych

12.07.2022 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

13.07.-22.07.2022 r.

egzamin wstępny – rozmowa kwalifikacyjna na kierunku inżynieria produkcji w przemyśle 4.0

25.07. 2022 r.

ogłoszenie list kandydatów: przyjętych na studia,

list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych

26.07.2022 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych

26.07.-27.07.2022 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

29.07.2022 r.

Czy trudno jest dostać się na Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny ZUT?

Ponieważ w ostatnich latach limit przyjęć był większy niż ilość kandydatów, nie jest trudno dostać się na architekturę w Szczecinie.

W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia nie wyczerpie planowanego limitu przyjęć na dany kierunek studiów, zostanie ogłoszona kolejna tura rekrutacji.

W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydatów zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 145 Senatu ZUT z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2022/2023.

Co trzeba mieć na maturze, by dostać się na architekturę?

Pod uwagę mogą być brane przedmioty takie jak matematyka, język polski, język obcy oraz jeden przedmiot dodatkowy do wyboru. Jeśli zdawałeś matematykę na poziomie podstawowym i rozszerzonym, matematyka rozszerzona może być traktowana jako Twój przedmiot dodatkowy.

Dlaczego warto studiować na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technicznym?

ZUT oferuje bogaty program stypendialny. Dofinansowanie może otrzymać:

  • kandydat na studia na pierwszy rok, pierwszego stopnia studiów stacjonarnych rozpoczynający po raz pierwszy naukę na ZUT w Szczecinie;

  • obywatel polski lub posiadacz Karty Polaka.

Kryterium przyznawania stypendium są średnie wyniki z matury i średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły. Dodatkowymi kryteriami są: dochód na rodzinę mniejszy niż minimalne wynagrodzenie na osobę (w 2022 roku 3010 zł / os.). Dodatkowe punkty w przyznawaniu stypendium, mają również osoby, wychowujące się w niepełnej rodzinie.