You are currently viewing Jak dostać się na Architekturę w Krakowie na Politechnikę Krakowską?

Jak dostać się na Architekturę w Krakowie na Politechnikę Krakowską?

Egzamin wstępny z rysunku na architekturę w Krakowie

Nie ma w nim nic zaskakującego, odbiegającego od tego, co dzieje się na innych uczelniach w Polsce.

Egzamin na architekturę w Krakowie to po prostu egzamin z rysunku, który dzieli się na dwie części:

  • pierwszą jest martwa natura,

  • drugą natomiast rysunek z wyobraźni (kompozycja o charakterze architektonicznym).

Jeśli masz jeszcze problem z rysowaniem z wyobraźni, to koniecznie zapisz się na kurs rysunku. Bez tego ani rusz!

Obie części egzaminu trwają po 4 godziny

Rysujesz ołówkiem na formacie B2.

Politechnika Krakowska egzamin z rysunku, tematy z poprzednich lat – informacje:

Egzaminy z rysunku na Politechnikę Krakowską zawsze obejmują szkic martwej natury, składającej się z trzech brył, oraz zadanie projektowe. W opisowych poleceniach dużą wagę przykłada się do oświetlenia, zawsze jest ono dokładnie określone. Dlatego warto sprawdzić w swojej pracy zgodność światłocienia na rysunku.

Zadania projektowe z wcześniejszych lat nie miały aż tak dużo wspólnego z architekturą – dotyczyły zaprojektowania znaku, butelki czy też wazonu. Jednakże i tak wszystko miało być utrzymane w konwencji kompozycji architektonicznej.

Jakie są wymagania na egzamin na architekturę w Krakowie?

Na pewno liczy się poprawność merytoryczna rysunku. Musisz zachowywać odpowiednie proporcje, czystość kompozycji i perspektywę. Tylko tyle i aż tyle.

Co trzeba umieć rysować?

Ćwicz martwą naturę i rysunek z wyobraźni. Jeżeli chcesz się nauczyć się rysować z wyobraźni, warto abyś w swoim szkicowniku przeszedł przez studium różnych przedmiotów i tekstur.

Na co profesorowie zwracają uwagę na egzaminie na architekturę?

W Krakowie profesorowie zwracają dużą uwagę na kreskę i perspektywę

Kiedy rozpocznie się rekrutacja 2022 na Architekturę w Krakowie?

Rekrutacja na studia I stopnia przewidziane do uruchomienia w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/23 rozpocznie się:

– w maju 2022 r. – dla studiów I stopnia na kierunku architektura,

– w czerwcu 2022 r. – dla studiów I stopnia na pozostałych kierunkach.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji podany zostanie do wiadomości publicznej do 16 maja 2022 r.

Rekrutacja na architekturę w Krakowie – ile punktów trzeba uzyskać?

Co zdawać na maturze na Architekturę w Krakowie 2022?

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów na I rok studiów na kierunku architektura ustala się według wzoru:

R1 i R2 oznaczają punkty uzyskane odpowiednio w wyniku oceny pierwszego i drugiego rysunku, natomiast J, H i M oznaczają w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny, liczbę równą P albo 2R, gdzie P i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J), historii albo historii sztuki albo historii sztuki i kultury albo wiedzy o społeczeństwie albo geografii albo fizyki albo fizyki i astronomii (H) i matematyki (M).

Jakie dokumenty są potrzebne do rekrutacji na Architekturę w Krakowie?

Stopień I

1. Od kandydatów na studia I stopnia wymagane są następujące dokumenty:

1) dokument stanowiący podstawę rekrutacji:

– kserokopia świadectwa dojrzałości wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz opcjonalnie kserokopia aneksu do tego świadectwa, w przypadku gdy podstawą przyjęcia na studia jest ocena z przedmiotu wskazanego w aneksie (oryginał do wglądu) albo

– kserokopia świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę średnią oraz opcjonalnie kserokopia zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w przypadku gdy podstawą przyjęcia na studia jest ocena z przedmiotu wskazanego w zaświadczeniu (oryginał do wglądu), albo

– kserokopia innego dokumentu, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (oryginał do wglądu),

– kserokopia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty (oryginał do wglądu) – dotyczy tylko kandydatów ubiegających się o przyznanie dodatkowych punktów za egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie,

– kserokopia dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty (oryginał do wglądu) – dotyczy tylko kandydatów ubiegających się o przyznanie dodatkowych punktów za egzaminy zawodowe,

– kserokopia zaswiadczenia potwierdzającego uzyskanie statusu laureata konkursu międzynarodowego bądź ogólnopolskiego (oryginał do wglądu).

2) formularz rekrutacyjny zawierający wniosek o wpis na listę studentów oraz ankietę osobową (wydruk z programu do elektronicznej rejestracji),

3) zaświadczenie wydane przez lekarza – specjalistę medycyny pracy (dotyczy tylko kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunku nanotechnologie i nanomateriały prowadzonym na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki oraz na studia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej),

4) kolorowa fotografia, wyłącznie w wersji elektronicznej (podczas dokonywania elektronicznej rejestracji kandydaci są zobowiązani do dołączenia pliku zawierającego elektroniczną wersję fotografii w formacie JPG, o wymiarach: 236×295 pikseli, ±3 piksele; fotografia powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych).

2. Komisje rekrutacyjne potwierdzają za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1. W wyjątkowych sytuacjach, po zakończeniu prac przez komisje rekrutacyjne, potwierdzenia za zgodność z oryginałem wymaganych dokumentów może dokonać pracownik dziekanatu.

3. Świadectwa uzyskane za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP oraz powinny zostać poddane legalizacji albo opatrzone apostille. Powinny także posiadać adnotację, określającą do ubiegania się o przyjęcie na jakie studia uprawnia dany dokument w kraju jego wydania, chyba że istnieje umowa międzynarodowa przyznająca takie uprawnienie. Jeśli świadectwo nie zawiera informacji o zastosowanej skali ocen, wraz ze świadectwem dostarczyć należy dokument zawierający skalę ocen, przetłumaczony i zalegalizowany (opatrzony apostille) w sposób analogiczny do świadectwa.

4. Kandydat, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia I stopnia pod warunkiem, że jego wykształcenie będzie podlegało uznaniu z mocy prawa na podstawie art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uznaniu na mocy umów międzynarodowych bądź uznane zostanie w drodze decyzji administracyjnej.

5. Osoba przyjęta na studia jest obowiązana okazać dowód wniesienia opłaty za legitymację w momencie jej odbioru w dziekanacie.

Czy w 2022 roku będzie egzamin praktyczny z rysunku?

Władze Politechniki Krakowskiej nadal milczą. W poprzednim roku był przegląd portfolio. W tym roku nagłe zniesienie obostrzeń covidowych, na chwilę przed rozpoczęciem rekrutacji, strasznie namieszało.

Czekamy więc nadal na oficjalne komunikaty. Jedno jest pewne: nawet jeśli w 2022 roku nie będzie egzaminu z rysunku, to umiejętność rysowania i tak jest must have na Architekturze. Jeśli nie czujesz się pewnie, to rozważ nawet gap year i intensywny kurs rysunku. NA pewno zaprocentuje ci to w przyszłości.

Zobacz – architektów na rynku jest wielu, a mimo to tylko niektórzy się wyróżniają i są rozchwytywani. A wyróżniają się właśnie sumiennością i warsztatem, który widać w ich projektach.